Wednesday, March 31, 2021

Ufa - National Bank of Bashkortostan


 

Ufa - National Bank of the Republic of Bashkortostan 

Y.Gashek Street 

(formerly a State Bank on Soborny Street (1906-1908)

Ufa - National Museum of the Republic of Bashkortostan


 Ufa- Bashkortostan 

National Museum on Sovyetskaya Street (Ulitsa Sovetskaya, 14)

(formerly Peasantry Agricultural Bank on Gubernatorsky Street

Architect Drukker 

adjoining building 1943-1945, architect - I.TopuzSunday, November 29, 2020

Hailar Russian School 6th Grade 1955

 

Mitrofanov

2

Baranov

3

Mitrofanov

4

Aksonov

5

Tinishev, Seit

6

Sambaev

7

Kayevich

8

Agishev, Shevket

9

Sabin

10

Indikov

11

Aksonova

12

Borisenko

13

Ivanova

14

Gupkina

15

Plusnina

16

Fomina, Shefika

17

Parigina

18

Diberdeeva, Eyshe

19

Mansurova, Nuriye

20

Muragova

21

Nagornova

22

Morozova

23

Vorosova

24

Vogoslavekaya

25

Kudekova, Nuriye

26

Brusensova

27

Mchenskaya

28

Tulakina

29

Merdin

30

Smirnova

31

Sherbakova

32

Kormutina

34

Kirusheva, Talia

 

March 26, 1955 – Hailar Russian School – 6th Grade