Friday, July 24, 2009

Bashkir Village Elder


Orenburg 1892

No comments: